PENAJA

Thursday, 27 October 2016

dasar luar malaysia :KERTAS 3 SPM SEJARAH 2016 SET 1

1.   MATLAMAT   PENGGUBALAN   DASAR LUAR   MALAYSIA.

       Matlamat penggubalan  dasar luar Malaysia ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara,memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan  kedaulatan Negara, menggalakkan pembangunandan kemajuan  ekonomi serta mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antara bangsa. Selain itu matlamat dasar luar Malaysia adalah untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia.
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                               ( 5 markah )
2.  BENTUK   PENGGUBALAN   DASAR   LUAR NEGARA

        Bentuk bentuk   dasar luar  Malaysia  ialah  Malaysia  melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan  Negara-negara lain  iaitu  hubungan  bilateral  dan hubungan  multilateral.  Hubungan  bilateral  merujuk pada  hubungan secara terus  dengan  Negara-negara  tertentu  contohnya   Malaysia  mengutamakan  hubungan  dengan  Negara-negara jiran antaranya  termasuklah Singapura,  Indonesia,  Thailand  dan Vietnam. 
        Selain itu,  hubungan luar  juga  diadakan  dengan  Negara  Asia  yang lain, Amerika Latin,  Afrika, Asia Barat  serta  Negara  maju seperti  Britain  dan Amerika  Syarikat.
        Manakala  hubungan  multilateral  pula  merujuk  pada hubungan  dalam  bentuk  kumpulan  dan  pertubuhan  seperti  Persatuan  Negara-Negara  Asia  Tenggara  atau  Associaton  of South East Asia Nations  (ASEAN), Komanwel  ,Pertubuhan  Persidangan  Islam  atau  Organisation of Islamic  Conference  ( OIC ) ,  Pergerakan  Negara-negara Berkecuali  atau  Non- Allignent  Movement  (NAM)   dan sebagainya.
                                                                                                                                                                 ( 10 markah   )

3.FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI PENGGUBALAN DASAR LUAR NEGARA
Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar negara. Faktor-faktor berkenaan ialah sejarah, ekonomi, politik, geografi dan demografi.

Faktor Sejarah
            Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka telah terjalin hubungan dengan negara luar seperti China, Arab, Siam dan juga negeri-negeri di Kepulauan Melayu. Hubungan ini berbentuk hubungan perdagangan. Pada masa ini telah terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu seperti hubungan antara Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia.
Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia menyertai Pertubuhan Komanwel dan meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain dan negara Komanwel yang lain seperti Australia dan New Zealand. Pada masa itu, Malaysia diancam oleh Parti Komunis Malaya (PKM) yang menggugat keselamatan Malaysia. Keadaan ini mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis. Pada masa yang sama, Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan.                                                                                                        (7 markah)

Faktor Ekonomi
            Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas dan  menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha memajukan ekonominya. Sejak zaman penjajahan British lagi, Malaysia merupakan antara negara pengeluar bijih timah dan getah. Pada masa ini telah terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia masih mengharapkan pasaran dan juga modal dari negara-negara tersebut. Beberapa langkah telah diambil bagi menggalakkan kemasukkan pelaburan asing. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi negara di samping menyediakan peluang pekerjaan. Menjelang tahun 1980-an, melalui Dasar Pandang ke Timur, pelaburan asing juga digalakkan dari negara-negara di Timur terutamanya Jepun dan Korea. Pada masa yang sama, Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun dan juga negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia di samping mengadakan pelaburan di negara berkenaan.                                    (8 markah)

Faktor Politik
Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Hal ini jelas terpapar dalam dasar luar Malaysia yang menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain. Contohnya, dasar Malaysia yang menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat. Malaysia juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bagi memelihara keamanan dunia. Malaysia tegas dengan pendiriannya menyokong semua resolusi yang telah diambil oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia.         `                                                                                                                                                                   (5 markah)

Faktor Geografi
Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan bersempadan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei. Perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Dengan itu, keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan Malaysia.                                                                         (3 markah)

Faktor Demografi
Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Islam sejajar dengan penduduknya yang majoriti beragama Islam. Malaysia tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Israel disebabkan dasar negara berkenaan yang menceroboh dan menindas peribumi Palestin. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama juga diberi kebebasan sepenuhnya mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masing. Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menentang dasar Aparteid. Malaysia juga tidak menjalinkan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan sehinggalah undang-undang dasar Aparteid itu dimansuhkan oleh kerajaan Afrika Selatan. Oleh itu, faktor kepelbagaian kaum di negara ini amat mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia.                                                                                                          (6 markah)

4)     TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN DASAR LUAR MALAYSIA

(a)     Tahap Pertama (1957-1970)
Dasar luar Malaysia pada tahap ini dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman yang memperlihatkan dasar pro-barat yang anti komunis serta berbaik-baik dengan dengan negara jiran dan Komanwel. Dasar ini dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial. Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan juga di dalam negara melalui Parti Komunis Malaya. Oleh itu Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel terutama Britain, Australia dan New Zealand. Bagi menyekat perkembangan pengaruh komunis, Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Ingeris-Tanah Melayu atau Anglo-Malayan Defence Treaty(AMDA) pada tahun 1956. Mengikut perjanjian pihak British akan memberi bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negara.
Di samping itu, dasar luar Malaysia juga adalah berbaik-baik dengan negara jiran. Hal ini disebabkan timbulnya krisis dengan negara jiran terutama selepas berkaitan isu pembentukkan Malaysia seperti konfrontasi dengan Indonesia (1963 -1965), terputusnya hubungan dengan Filipina (1963 - 1965) dan keluarnya Singapura daripada Malaysia (1965).Usaha-usaha untuk memelihara hubungan dengan negara jiran terbukti melalui beberapa perjanjian. Malaysia telah menandatangani perjanjian menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) pada tahun 1961 bersama-sama Thailand dan Filipina, MAPHILINDO pada tahun 1962 bersama-sama Indonesia dan Filipina serta ASEAN pada tahun 1967 bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura.
(b)     Tahap Kedua ( Tahun 1972 Hingga Tahun 1976)
Menjelang tahun 1970-an dasar luar Malaysia mula berubah seiring perubahan kepimpinan Tun Abdul Razak (1972-1976) dan Tun Hussein Onn (1976-1981) kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara. Perubahan dasar luar ini disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di Timur. Selain itu, perubahan dasar ini juga disebabkan oleh pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan China.
Seterusnya, dalam mencapai matlamat dasar luar Malaysia ini beberapa usaha telah dilakukan seperti mengisytiharkan konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) bersama-sama dengan anggota negara ASEAN. Di samping itu, negara kita Malaysia juga telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia. Keinginan Malaysia menjalin persahabatan dengan semua negara khususnya dengan negara jiran jelas dapat dilihat apabila Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976. Masalah pelarian Vietnam di Malaysia dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jiran.
                                                                                                      ( 20 markah )
c)      Tahap Ketiga ( Tahun 1981 Hingga Tahun 2003)
Dasar luar Malaysia pada tahap ini dibawah era kepimpinan Dato’ Seri Dr. Mahathir Bin Mohamad telah mengekalkan dasar-dasar tahap kedua tetapi memberikan penekanan kepada kepentingan ekonomi. Kepentingan ini adalah berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan terutama di kalangan negara yang membangun. Dalam usaha mencapai matlamat dasar tersebut, Malaysia telah mengadakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea. Selain itu, Dasar Pandang Ke Timur juga telah diperkenalkan pada tahun 1982 dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan negara Malaysia. Dasar ini bertujuan menggalakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang baik seperti semangat mencintai negara, kesungguhan dalam pekerjaan dan etika pengurusan kerja yang baik.
Seterusnya, Malaysia juga telah mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain menerusi lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri, Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad ke negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan. Dalam setiap siri lawatannya, misi perdagangan Malaysia akan turut serta dan menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Beliau percaya Malaysia bukan sahaja harus menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan negara maju malah dengan negara Dunia Ketiga.
( 25 markah )


5.SEBAB / FAKTOR PENGGUBALAN DASAR LUAR NEGARA
1-Faktor keselamatan dan pertahanan negara
Dasar luar negara yang bercorak pro-Barat disebabkan oleh faktor keselamatan negara. Persekutuan Tanah Melayu memerlukan bantuan, kerjasama, dan hubungan yang erat dengan Britain. Persekutuan Tanah Melayu meletakkan tanggungjawab pertahanan kepada Britain melalui Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya (AMDA) pada tahun 1957. Melalui perjanjian ini, Britain berjanji akan memberi bantuan ketenteraan kepada Tanah Melayu jika diceroboh atau diancam oleh mana-mana kuasa lain. Perjanjian itu ditandatangani kerana kedudukan pertahanan negara ketika itu tidak kuat dan tidak mampu menghadapi ancaman dari luar.
Selain itu, dasar luar negara kita juga turut dipengaruhi oleh faktor keselamatan negara sebagai contoh, keganasan komunis di negara kita menyebabkan negara kita tidak berhubung dengan negara komunis. Pergolakan politik di Indo-China menyebabkan negara kita menentang Vietnam yang menyerang Kampuchea dan kuasa-kuasa luar yang cuba menggugat kestabilan politik di Asia Tenggara.                                                       (5 markah)
2-Faktor ideologi
Faktor ideologi juga mempengaruhi penggubalan dasar luar negara. Malaysia mewarisi sistem pemerintahan demokrasi dari Britain. Sistem ini bertentangan dengan ideologi komunis. Negara berideologi komunis dianggap sebagai ancaman kepada Tanah Melayu pada masa itu. Persekutuan Tanah Melayu mengutuk tindakan negara China yang berideologi komunis apabila negara itu menyerang Taiwan. Apabila negara diancam oleh Parti Komunis Malaya, ini mendorong negara mengamalkan dasar pro-Barat dan antikomunis.                                                                                                             (4 markah)
3-Faktor ekonomi
Dasar luar juga mengambil kira faktor ekonomi. Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara lain di dunia untuk memajukan ekonomi. Malaysia menjadi pengeluar utama bijih timah dan getah sejak zaman penjajahan British. Walaupun sudah merdeka, Britain masih menguasai agensi dan syarikat perdagangan utama. Persekutuan Tanah Melayu masih mengharapkan pasaran dan modal daripada Britain dan Amerika Syarikat. Hubungan yang baik dengan negara Britain dan Amerika Syarikat menjamin kepentingan ekonomi Negara.                                     (4 markah)

4-Faktor politik
Faktor politik  diambil kira dalam penggubalan dasar luar negara. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen dan menentukan hala tuju masa depan berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Malaysia berperanan dalam menyelesaikan konflik di Kampuchea. Contohnya Malaysia aktif  membincangkan mengenai Kampuchea dengan menyertai Mesyuarat Tidak Rasmi di Jakarta, dan Persidangan Antarabangsa Tentang Kampuchea di Paris. Malaysia menyertai Majlis Perhimpunan Agung dan Majlis Keselamatan PBB di New York. Malaysia menyokong semua resolusi yang dibuat  oleh PBB untuk mengekalkan keamanan dunia.                                                                      (5 markah)
5-Faktor sejarah
Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, telah wujud hubungan perdagangan dengan China, Arab dan Siam. Terdapat hubungan berasaskan rumpun Melayu seperti Brunei, Singapura dan Indonesia. Setelah merdeka, Malaysia menyertai Komanwel untuk meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain, Australia dan New Zealand.     (2 markah)
6-Faktor  geografi
Kedudukan Malaysia yang strategik di rantau Asia Tenggara. Malaysia bersempadan dengan hampir semua negara di rantau ini seperti Singapura, Thailand, Filipina, Brunei dan Indonesia. Perairan Malaysia menjadi laluan kapal-kapal dagang selurah dunia. Kawasan ini sering menjadi fokus kepada kuasa-kuasa besar dalam menegakkan pengaruh dan kuasa masing-masing. Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan negara Malaysia.                                                       (4 markah)
7-Faktor demografi
Majoriti penduduk Malaysia beragama Islam dan menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara Islam. Malaysia tidak membuat hubungan diplomatik dengan Israel kerana negara itu menceroboh dan menindas penduduk Palestin. Malaysia menentang keras dasar Aparteid di Afrika Selatan dan tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan.                                                                                                                     (3 markah)
8-Faktor persekitaran geostrategik
Negara kita terletak di tempat yang paling strategik di dunia. Kedudukannya ini di pertengahan laluan perdagangan antara Timur Jauh dengan Timur Tengah membolehkannya mengawal laluan perdagangan ini. Keadaan ini menyebabkan negara kita mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali. Negara kita juga sentiasa berusaha memastikan kawasan ini terhindar daripada tekanan kuasa luar dan menjadikan kawasan ini satu kawasan yang aman, bebas dan berkecuali.                                                    (3 markah)
9-Faktor struktur politik negara
Negara kita merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang mementingkan demokrasi, kebebasan dan kemakmuran rakyat. Maka kita akan berhubung dengan negara yang juga memperjuangkan prinsip yang sama.           (2 markah)
10-Faktor keadaan politik serantau
Keadaan politik dan keselamatan serantau juga mempengaruhi dasar luar negara kita. Dasar luar negara kita bertujuan mewujudkan keamanan dan kestabilan serantau jelas dilihat apabila negara kita memainkan peranan yang aktif dalam segala perbincangan mengenai Kampuchea. Negara kita telah cuba menyelesaikan konflik di negara tersebut agar keamanan dan kestabilan politik wujud di negara itu.                                      (3 markah)
11-Faktor institusi antarabangsa
Institusi antarabangsa yang dimaksudkan adalah seperti Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB). PBB merupakan satu pertubuhan yang selalu cuba menegakkan keamanan dan kemakmuran dunia. PBB juga berusaha melindungi hak manusia. Maka, apabila negara kita menyertai pertubuhan ini, negara kita akan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ini dan menyelaraskan dasar luar negara kita supaya selaras dengan prinsip-prinsip pertubuhan tersebut. Selain PBB, negara kita juga menjadi ahli Pertubuhan Negara-negara Berkecuali (NAM), Pertubuhan Komanwel dan sebagainya.                                                      (3 markah)
12-Faktor hubungan diplomatik
Pada awalnya, nama negara kita tidak dikenali oleh negara yang lain di dunia ini. Untuk membolehkan negara kita dikenali oleh seluruh dunia, maka negara kita telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang lain. Oleh sebab hubungan diplomatik yang dijalinkan membolehkan kita memperolehi kepentingan dari segi politik, ekonomi dan sosial dari negara tersebut, maka polisi yang diamalkan oleh negara kita akan digubal supaya sesuai dengan keadaan tersebut.                                                   (3 markah)
13-Faktor undang-undang antarabangsa
Dasar luar negara kita dipengaruhi oleh sistem perundangan antarabangsa. Negara kita menghormati prinsip-prinsip yang digariskan dalam Piagam PBB dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh badan-badan antarabangsa. Badan-badan antarabangsa telah menetapkan pelbagai peraturan yang menggariskan etika tindak-tanduk semua negara terutamanya peraturan atas perundangan tentang diplomasi, menghormati keutuhan negara lain, komunikasi dan juga mekanisme untuk menyelesaikan sesuatu pertelingkahan. Maka, dasar luar negara kita juga terikut-ikut dengan undang-undang yang ditetapkan.
(3 markah)
6.Kepentingan dasar luar kepada negara
                    Dasar luar Malaysia bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara ,memelihara keharmonian Negara di mana masyarakat dapat hidup dengan aman dan bersatu padu . Selain itu , dasar luar negara juga dapat menjamin keselamatan Negara daripada anasir luar. Hal ini kerana , penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau contohnya ASEAN, OIC , Komenwell dan PBB membantu menjamin keselamatan Negara. Buktinya semasa Malaysia terlibat dengan konfrantasi Indonesia – Malaysia pada tahun 1963 Mlaysia telah mendapat bantuan ketenteraan dari Negara Komenwell dan PBB untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dasar luar Malaysia juga membantu meningkatkan ekonomi dan menggalakkan pembangunan demi kepentingan negara. Hal ini kerana, hubungan luar ini Negara-negara yang terlibat saling membantu untuk meningkatkan kemahiran dan teknologi yang merupakan elemen penting kepada pembangunan negara. Melalui kerjasama ini, Malaysia juga dapat meningkatkan kualiti dan prestasi sektor pembuatan negara. Hasilnya barangan keluaran Negara akan bertambah sekali gus membantu meningkatkan ekonomi Negara. Melalui MOU antara negara-negara peserta, Malaysia dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja apabila negar-negara yang mempunyai lebihan tenaga buruh dapat menyalurkan buruh tersebut untuk mengatasi kekurangan pekerja. Contohnya buruh daripada Vietnam di bawa masuk ke Malaysia.
 Selain itu matlamat dasar luar negara juga bertujuan untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab ke arah mengekalkan kesejahteraan dunia. Dasar luar juga dapat mempertahankan dan memajukan kepentingan-kepentingan Malaysia di peringkat global contohnya dalam bidang perdagangan dan pelaburan dua hala dengan negara luar.
Seterusnya dasar luar Malaysia juga bertujuan mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan serta kedaulatan sesebuah wilayah melalui dasar tidak campurtangan dalam halehwal dan masalah dalaman negara  lain. Kerjasama ASEAN+3 iaitu kerjasama yang wujud antara Negara-negara ASEAN mempermudahkan urusan dengan Negara-negara Timur iaitu Jepun, China dan Korea. Zon Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade (AFTA) turut ditubuhkan untuk membantu Negara-negara anggota untuk meningkatkan prestasi ekonomi.


                       
No 7. Bukti dasar luar negara kita membawa kepada kemakmuran negara.
     Antara bukti yang menunjukkan dasar luar negara kita membawa kemakmuran kepada negara ialah pasaran eksport dari negara kita bertambah luas hasil hubungan dengan dengan luar kecuali Israel.  Antara barangan tersebut ialah hasil pertanian seperti getah, nenas, dan kelapa sawit.  Hasilnya harga getah dan kelapa sawit stabil seteruskan meningkatkan pendapatan rakyat dan negara.
     Hasil hubungan luar tersebut juga turut membawa masuk pelabur dari luar untuk melabur di negara kita seperti Jepun dan Korea.  Kemasukan pelabur ini dengan membuka kilang-kilang telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Keadaan ini sekaligus mengurangkan kadar pengangguran dan kemiskinan seterusnya taraf hidup rakyat akan meningkat.
     Pelaburan negara kita semakin meningkat khususnya dalam sektor industri.  Keadaan ini akan menyebabkan ekonomi negara berkembang maju. Keadaan ini akan menyebabkan banyak pembangunan negara dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan rakyat seperti dalam bidang pendidikan dan kesihatan.
     Hasil hubungan luar itu juga menyebabkan berlakunya pertukaran teknologi dengan negara maju seperti Jepun.  Pertukaran teknologi ini akan meningkatkan lagi penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan melahirkan idea-idea bertaraf antarabangsa seperti penggunaan jentera moden untuk pertanian.
     Hubungan baik dengan negara luar juga memberikan impak yang baik dalam sektor pelancongan kerana negara luar yakin dengan keselamatan negara kita.  Negara luar juga membenarkan negara kita untuk membuat promosi pelancongan  di negara-negara mereka contohnya Matta Fair.  Kesan kemasukan pelancong asing menambahkan perkhidmatan seperti perhotelan dan pengangkutan.
     Negara kita juga mendapat kerjasama kepakaran dari negara-negara luar .  Misalnya peristiwa kehilangan misteri kapal terbang Mas MH370 yang telah hilang dari radar telah mendapat perhatian banyak pihak.  Negara Australia telah menghulurkan bantuan dari aspek kepakaran untuk mengesan kehilangan pesawat tersebut dengan menghantar kapal selam mereka untuk mengesan bangkai pesawat di dasar laut.
     Kesan hubungan luar tersebut juga menyebabkan negara kita dapat mengatasi masalah kemelesetan ekonomi negara pada tahun 1997. Negara kita telah dapat mengatasi ketidakstabilan nilai mata wang negara dengan mengapungkan nilai mata wang. Apungan ini dapat dilakukan dengan kerjasama negara-negara luar.
     Penubuhan FELDA yang ada pada hari ini juga adalah bukti kejayaan negara kita hasil hubungan dengan negara luar.  Kita telah meminjam dana dari Bank Dunia dan hasilnya hari ini Felda menjadi pemangkin ekonomi negara.
     Hubungan dengan luar juga dapat meningkatkan keselamatan dan mengukuhkan pertahanan  negara. Misalnya penglibatan negara kita dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB).  Hubungan ini menjadi jaminan keselamatan kepada negara kita sekiranya negara diancam oleh mana-mana negara luar. Keadaan ini akan memberikan keselesaan dan kemakmuran kepada rakyat
8.Sumbangan Malaysia di pentas dunia dalam mengekalkan kesejahteraan dunia.
            Malaysia memainkan peranan yang aktif dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC). Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Setiausaha Agong OIC yang pertama. Malaysia telah menjadi perantara dalam menyelesaikan krisis peperangan Iran Iraq. Selain itu Malaysia juga telah memberi sokongan kepada rakyat Palestin untuk mendapatkan semula tanah air mereka yang diceroboh oleh Israel.
            Malaysia juga telah menjadi tuan rumah Persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003. Manakala pada tahun 2002 Malaysia menganjurkan Persidangan Luar Biasa Menteri- Menteri Luar OIC untuk menetang pengganas dalam kalangan negara Islam.
            Malaysia juga telah mengesyorkan penggunaan wang dinar emas dalam kalangan negara- negara Islam. Hal ini bertujuan untuk melicinkan urusan perdangangan an melancarkan urusan perdagangan dan melancarkan kegiatan ekonomi yang lain.
            Melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Malaysia telah membantu menyelesaikan konflik antarabangsa dengan menyertai pasukan pendamai ke Congo untuk menamatkan perang saudara. Selain itu, Malaysia juga telah mewakili pasukan keamanan PBB bagi membantu Namibia mencapai kemerdekaan. Tidak ketinggalan Malaysia juga telah menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq serta menghantar pasukan pangaman ke Bosnia.
            Dalam usaha uuk untntuk memerangi penyalahgunaan dadah, telah membuat usul d PBB. hasil daripada usul Malaysia,satu persidangan antarabangsa teah diadakan diVienna. Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu menjadi Yang Dipertua persidangan tersebut.
            Idea penubuhan Negara Negara Selatan adalah lahir daripada Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr Mahathir Mohammad semasa sidang kemuncak NAM di Zimbabwe pada tahun 1987.Strateginya adalah dengan menubuhkan Kumpulan 15 atau G15 pada tahun 1989. Sidang kemuncak G15 yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1990.
            Dalam Pergerakan Negara Negara Berkecuali (NAM) Malaysia telah mengemukakan cadangan bagi menghapuskan Dasar Apartheid di Afrika Selatan. Pada tahun 2003,Malaysia telah dipilih menjadi tuan rumah kepada Sidang Kemuncak NAM yang ke 13.Dalam sidang kemuncak tersebut dua negara anggota baru telah barjaya didaftarkan iaitu Timur Leste dan Pulau Cataelina. Sidang kemuncak ini juga mencatatkan penyertaan tertinggi dengan kehadiran 63 negara ahli.
            Di peringkat serantau pula Malaysia telah menjadi tuan rumah dalam Mensyuarat Menteri Menteri ASEAN pada tahun 1971.Hasilnya Deklarasi Kuala Lumpur ditandantangani oleh semua negara anggota yang sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai Zon Aman Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN)
            Malaysia telah mengemukakan idea dalam ASEAN untuk memperluas skop kerjasama ekonomi yang melibatkan China,Jepun dan Korea Selatan. Idea ini dikemukakan oleh Tun Dr Mahathir Mohammad dan dinamakan Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC).Walaupun idea ini ditentang oleh negara-negara maju terutamanya Amerika Syarikat,kerjasama secara tidak rasmi tetap diteruskan melalui konsep ASEAN + 3.
            Dalam bidang sosial, Malaysia telah bekerjasama dengan Pertubuhan Menteri - Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO) dengan pembinaan Pusat Serantau Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang. Selain itu,Malaysia juga bersama-sama menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN dan mengadakan pertukaran rancanagn dengan negara-negara ASEAN.

9.Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam mengamalkan sikap berbaik-baik dengan semua negara

Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam mengamalkan sikap berbaik-baik dengan semua negara yang pertama ialah perbezaan ideologi antara negara telah mewujudkan  jurang persefahaman yang berbeza.Contohnya  perbezaan ideologi antara negara yang pro Barat dengan ideologi komunis. Cabaran yang kedua adalah sukar mendapat persetujuan bersama dalam menyelesaikan sesuatu isu. Contohnya masalah kemasukan pendatang asing( PATI) ke negara kita yang sukar mendapat persetujuan bersama dari negara-negara jiran  bagi mencari jalan penyelesaian masalah ini. Cabaran ketiga yang dihadapi Malaysia ialah keselamatan negara teruji dan digugat oleh kuasa luar. Sebagai contoh sejak kebelakangan ini Malaysia diancam dengan pelbagai serangan luar yang mengugat kedaulatan negara seperti pencerobohan pengganas Filipina ke Lahad Datu, Sabah . Selain itu, cabaran yang keempat  negara kita juga menghadapi masalah untuk mengekalkan kemajuan dalam bidang ekonomi kerana berlaku kejatuhan nilai mata wang Malaysia yang menyebabkan negara tidak dapat bersaing dipasaran antarabangsa. Cabaran yang kelima adalah campur tangan daripada negara maju. Situasi ini akan memberi kesan kepada negara kita apabila kuasa luar seperti Amerika Syarikat campurtangan dalam pentadbiran negara.   Cabaran yang keenam ialah berlakunya  kegiatan jenayah  yang merentasi sempadan. Sebagai contoh  penyalahgunaan dadah. Para pengedar dadah antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai negara  transit serta ada dikalangan rakyat negara ini yang menjadi orang upahan atau keldai dadah. Cabaran yang ketujuh adalah mengekalkan hak kedaulatan negara. Sebagai contoh isu persempadanan atau tuntutan bertindih antara Malaysia dan Singapura  terhadap kedaulatan Pulau Batu Puteh dan tuntutan Kepulauan Spartly yang menjadi rebutan dengan China, Filipina, Brunei dan Indonesia. Cabaran yang terakhir ialah berlakunya kegiatan pemerdagangan manusia di sempadan negara kita. Sebagai contoh pada tahun 2015 telah terbongkar kegiatan haram pemerdagangan manusia yang berleluasa di  pintu sempadan utama negara di Wang Klian, Perlis dan Bukit Kayu Hitam , Kedah apabila  terjumpanya perkuburan besar melibatkan mangsa kegiatan perdagangan manusia dari negara Myanmar.

10.         BAGAIMANAKAH/ CARA DASAR LUAR NEGARA DAPAT MEMBANTU MENGELAKKAN KONFLIK ANTARABANGSA/ ANTARA NEGARA


            Dasar luar negera dapat mengelakkan konflik antara negara/ antarabangsa ialah dengan tidak mencampuri urusan negara lain, contohnya dalam masalah konflik politik di Selatan Thailand dan Selatan Filipina. Negara kita hanya menjadi perantara dan penasihat untuk mendamaikan kedua-dua pihak tersebut. Selain itu,menjaga hubungan baik dengan negara lain. Contohnya masalah pendatang haram tanpa izin, kita berbincang secara bersemuka tentang masalah yang timbul di antara kedua-dua negara dan mencari penyelesaian bersama. Negara kita juga haruslah mengutamakan keamanan dan kesejahteraan serta mengelakkan perlumbaan senjata dengan negara maju, contohnya kita menggunakan landasan yang betul dengan membawa isu Pulau Batu Putih ke Mahkamah Antarabangsa dan tidak bersaing membeli senjata dengan negera Singapura. Bagi mengelakkan konflik juga, negara kita juga perlu prihatin dengan masalah yang dihadapi negera lain contohnya memberi bantuan perlindungan kepada pelarian Vietnam dan perlarian Rohingya dari Myammar.                                                                  (5 markah)
                                                  
            Di samping itu, negara kita telah mengamalkan Dasar Berkecuali yang tidak memihak kepada mana mana blok kapitalis dan komunis. Negara juga perlu meningkatkan hubungan dua hala dengan negara lain dalam pelbagai bidang. Dalam kalangan negara ASEAN ZOPFAN telah dibentuk untuk mengelakkan konflik antara serantau dan antarabangsa. Selain itu, negara kita juga mengadakan hubungan perdagangan dengan negara lain contohnya, Amerika Syarikat, Jepun dan Jerman. Selain itu, negara kita juga boleh memberi bantuan kemanusiaan kepada negara yang memerlukan bagi menghadapi konflik, seperti konflik politik di Negara Palestin dan Syria. Negara kita juga boleh mengelakkan konflik menerusi usaha sama dan kerjasama dalam pelbagai bidang contohnya pelaksanaan Sistem Pengharmonian Global.
                                                                                                                              (10 markah)11 Cara Malaysia dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan negara luar.


Cara Malaysia dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan negara luar ialah terdiri daripada beberapa perkara. Yang pertama ialah penggubalan dasar luar Malaysia sejarak mencapai kemerdekaan. Berdasarkan faktor sejarah, negara kita telah berabad lamanya menjalinkan hubungan perdagangan dengan Negara China, Arab, Siam dan Kepulauan Melayu. Oleh itu, negara kita mudah menjalankan kerjasama ekonomi.

Selain itu, atas faktor geografi, negara kita juga mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran di Asia Tenggara kerana kita berkongsi sempadan dengan kebanyakan Negara-negara Asean iaitu Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Oleh itu, kita dapat mengawal keselamatan di perairan kita yang menjadi laluan kapal dagang dunia. Hal ini dapat menjamin keselamatan negara dan membina semangat setia kawan.

            Apabila melihat faktor ekonomi, kita mengamalkan pasaran bebas. Oleh yang demikian, hubungan yang baik dengan beberapa buah negara gergasi ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat, Britain, Jepun, dan China dapat menggalakkan kemasukan pelaburan dan modal asing, meningkatkan produktiviti serta pasaran barangan keluaran Negara seterusnya dapat memajukan ekonomi negara. Selain itu, kita dapat meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk selari dengan perkembangan pesat sektor industri.

Berbaik-baik dengan Negara Jepun dan Korea Selatan melalui Dasar Pandang Ke Timur dapat membantu pertukaran teknologi dan kepakaran terutamanya yang berkembang pesat sejak tahun 1980-an lagi. Ini dapat benbantu memajukan negara kita dan budaya kerja yang baik mengikut cara orang timur. Selain itu dapat meningkatkan kerjasama sains dan teknologi.
           
            Dari sudut politik, kita juga mengamalkan dasar Pro-Barat yang yang anti komunis
serta dasar berbaik-baik dengan semua pihak. Dasar luar ini dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman bukan sahaja untuk kebaikan politik Malaysia, malah merangkumi faktor ekonomi dan social juga. Ini terbukti selepas merdeka negara kita menyertai Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dan Kesatuan Negara-negara Bekas Tanah Jajahan British (Komanwel). Dengan hal yang demikian, negara kita mudah mendapat bantuan dan pertolongan jika perlu, dan menjalin kerjasama ekonomi. Selain itu, dapat mengukuhkan lagi pertahanan negara terutamanya selepas pasca kemerdekaan yang memerlukan bantuan ketenteraan dari Negara-negara komanwel.

            Faktor demografi pula kita menjalinkan hubungan diplomati yang baik dengan Negara-negara Islam sejajar dengan penduduk Malaysia yang majoriti beragama Islam. Oleh itu, Malaysia dapat bersuara dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) yang dapat menunjukkan sikap komited terhadap isu penindasan Israel terhadap rakyat Palestin. Selain itu, Malaysia juga dapat menunnjukkan amalan konsep perpaduan terhadap hak asasi manusia menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan. Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan sehinggalah dasar tersebut dihapuskan. Sekarang ini hanya tinggal Israel kita tidak membuat sebarang kerjasama demokratik.
Politik negara menjadi tidak stabil dan kedaulatan negara akan terancam. Dasar luar yang tidak mantap akan mendedahkan negara kita kepada serangan dan konflik dari negara lain. Imej  negara juga akan tergugat kerana kegiatan jenayah merentas sempadan akan meningkat tanpa dapat dikawal seperti yang kita amalkan sekarang.
Dasar luar yang tidak mantap juga akan membataskan kerjasama antara negara dalam semua aspek terutamanya keselamatan. Usaha  menangani keganasan global seperti ancaman Daesh dan IS akan menjadi sukar kerana kurangnya kerjasama antara negara.
12. Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah cara untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan negara luar?

Sebagai seorang pemimpin, cara-cara untuk mengekalkan hubungan baik dengan negara serantau adalah dengan berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi dan menghormati kedaulatan negara-negara lain seperti Indonesia, Vietnam dan lain-lain negara lagi.
Kita juga tidak harus mencampuri urusan hal ehwal dalam negara lain, sebaliknya kita harus menghormati kepelbagaian agama dan pengamalan demokrasi di negara-negara tersebut seperti membantu menyelesaikan konflik secara rundingan krisis di selatan Thailand dan selatan Filipina.
Dalam mengekalkan hubungan baik dengan negara serantau, kita juga boleh mengukuhkan kerjasama dalam pelbagai aspek dan mengamalkan sikap toleransi. Contohnya isu pembantu rumah dengan negara Indonesia.
Selain itu, sebagai pemimpin juga, kita harus mengutamakan keamanan dan keharmonian negara-negara serantau dengan cara berpegang teguh kepada Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan mengelakkan persaingan senjata antara negara serantau.
Kita mestilah menghormati hak asasi manusia. Contohnya dengan membantu membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea dan prihatin terhadap isu-isu kemanusiaan seperti pelaksanaan demokrasi dan krisis kemanusiaan di Rohingya, Myanmar (Burma).
Sikap penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengekalkan hubungan baik dengan negara serantau adalah rasional dan berfikiran dinamik. Melalui sikap ini, negara akan terus maju dan dapat bersaing seiringan dengan negara-negara maju yang lain dalam pelbagai bidang. Kesannya negara akan stabil dan rakyat hidup aman dan harmoni.

SOALAN 13:  Faktor dasar luar Negara Malaysia sentiasa berubah mengikut peredaran masa.

Faktor  dasar luar Negara Malaysia sentiasa berubah bergantung kepada faktor politik.  Pucuk pimpinan Negara yang berubah mengikut perubahan Perdana Menteri bermula daripada Tunku Abdul Rahman hingga Perdana Menteri sekarang, Dato’ Seri Najib Razak. Contohnya dasar luar Malaysia daripada pro Barat semasa Tunku Abdul Rahman berubah kepada dasar berkecuali ,iaitu dasar berbaik-baik dengan semua Negara semasa Tun Abdul Razak disebabkan kurangnya peranan AMDA dan pergolakan politik di Vietnam yang melibatkan dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan China.
Faktor politik lain keselamatan Negara. Keselamatan Negara Malaysia pernah tergugat kerana ancaman komunis kesan perkembangan Parti Komunis Malaya. Oleh itu, Malaysia melaksanakan dasar pro Barat bagi mendapat bantuan pertahanan daripada Negara-negara Komanwel, iaitu Britian, Australia dan New Zealand.
Dasar luar Malaysia sentiasa berubah dalam usaha memelihara hubungan dengan Negara jiran terutama dalam menangani krisis dengan Negara jiran.  Contohnya peristiwa konfrontasi dengan Indonesia dan Malaysia pernah terputus hubungan dengan Negara Filipina kesan pembentukan Malaysia. Akhirnya diselesaikan melalui penubuhan MAPHILINDO dan ASA.
Faktor ekonomi juga turut mempengaruhi perubahan dasar luar Malaysia.  Malaysia mengamalkan hubungan berbaik-baik dengan semua Negara atas kepentingan ekonomi Negara, contohnya perkembangan perdagangan dan pelaburan. Contohnya  Malaysia mengadakan hubungan ekonomi dengan Negara-negara ASEAN.
Selain itu, Tun Dr Mahathir juga turut memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur yang menjadikan Jepun dan Korea sebagai model bagi membangunkan Malaysia. Ini sebagai satu uasaha untuk menarik pelabur dari Negara berkenan.

14. Kesan sekiranya dasar luar negara tidak mantap?
Jika  dasar luar negara tidak mantap ia akan mempengaruhi ekonomi negara kita. Misalnya,  eksport negara akan  berkurangan.   Ini  adalah kerana secara hubungan dengan negara lain akan terbatas atau terhad. Ekonomi negara juga merosot dan ini  menyebabkan pendapatan negara merosot.
Kita juga akan menghadapi masalah kemasukan pelabur asing ke negara kita. Kemasukan pelabur luar yang terhad akan  menyebabkan peluang pekerjaan semakin berkurangan dan taraf hidup rakyat merosot. Secara tidak langsung, ekonomi negara akan terjejas dan mempengaruhi pembangunan negara Malaysia. Imej negara juga akan terjejas di mata dunia..
Politik negara menjadi tidak stabil dan kedaulatan negara akan terancam. Dasar luar yang tidak mantap akan mendedahkan negara kita kepada serangan dan konflik dari negara lain. Imej  negara juga akan tergugat kerana kegiatan jenayah merentas sempadan akan meningkat tanpa dapat dikawal seperti yang kita amalkan sekarang.
Dasar luar yang tidak mantap juga akan membataskan kerjasama antara negara dalam semua aspek terutamanya keselamatan. Usaha  menangani keganasan global seperti ancaman Daesh dan IS akan menjadi sukar kerana kurangnya kerjasama antara negara.


15.  Cara dasar luar Negara dapat memantapkan perpaduan masyarakat 
       antarabangsa.
Dasar-dasar luar Malaysia telah dapat mengukuhkan perpaduan masyarakat antarabangsa. Perkara ini berlaku kerana masyarakat Negara kita amat kukuh mengamalkan  semangat tolong menolong  dengan negara luar tanpa mengira sempadan kaum,agama,ideologi dan juga sempadan politik.
Perpaduan ini jelas terbukti ketika bencana alam yang berlaku seperti Tsunami di Acheh dan gempa bumi di Jepun. Negara kita telah menghantar bantuan perubatan, bantuan kewangan, bantuan menyelamat serta bantuan barangan makanan dan minuman kepada semua mangsa.
Dasar luar Malaysia juga mengutamakan perpaduan, Ini dibuktikan Malaysia pernah menjadi perantaraan menyelesaikan krisis perang Iran-Iraq,krisis selatan Filipina dan sebagainya.
Disamping itu juga bagi mewujudkan perpaduan dan keamanan dunia,Malaysia memainkan peranan yang penting dalam menyokong perjuangan rakyat Palestin mendapatkan semula tanah air mereka  daripada Israel mengikut lunas- lunas yang terkandung dalam piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB) sehingga hari ini.
Dasar luar Malaysia yang mengutamakan perpaduan masyarakat antarabangsa dapat dibuktikan dengan dasar luar kita yang mengutamakan keamanan dunia melalui keanggotaan Malaysia dalam Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM) yang menekankan prinsip zon aman,bebas dan berkecuali,malah mengutamakan perundingan dan perbincangan secara aman.
Keberkesanan dasar luar kita yang mantap dapat dibuktikan dengan penyertaan tentera kita dibawah panji-panji PBB dengan menghantar tentera pengaman di Bosnia dan juga Lubnan.Penyertaan tentera kita diperingkat antarabangsa ini mendapat penghormatan dari negara-negara lain.
Selain itu juga dengan adanya dasar luar Malaysia ia berjaya mengukuhkan perpaduan masyarakat antarabangsa dengan mewujudkan masyarakat yang saling menyayangi,menghargai antara satu sama dan seterusnya menolak prasangka buruk dikalangan semua negara.


16.Nilai kejayaan/ keberkesanan dasar luar negara
Dasar luar negara yang diamalkan mampu menarik minat pelancong justeru pertukaran wang asing semakin meningkat dan mampu menjana ekonomi negara. Selain iitu, dasar berbaik-baik dengan negara luar termasuk negara yang mengamalkan ideologi komunis seperti republik. China dapat membangunkan ekonomi negara dengan baik. Barangan keluaran negara dapat dipasarkan ke negara barat dan negara Republik China. Hal ini mampu meningkatkan pendapatan negara.
Dasar berbaik-baik dengan dengan semua negara termasuk negara-negara Islam seperti OIC mampu meningkatkan pasaran barangan tempatan ke negara-negara arab. Selain itu, Malaysia juga mendapat keistimewaan di negara-negara Arab seperti urusan jemaah haji ke Mekah.
Dasar luar Malaysia juga mengamalkan dasar Aman, Bebas dan Berkecuali menyebabkan Malaysia dihormati oleh negara luar justeru dapat mengekalkan kedaulatannya, perpaduan negara dapat diperkukuhkan. Tambahan lagi dengan Dasar Pandang ke Timur, Malaysia dapat mengamalkan budaya orang Jepun yang menepati masa, rajin dan berintegriti yang tinggi dalam kehidupan.
            Antara kejayaan Malaysia menjalinkan hubungan baik dengan negara luar, Malaysia dapat membangunkan ekonominya dengan sempurna. Barangan komuniti dapat dipasarkan ke Negara barat dan ke Negara Asia dengan mudah dan selamat. Misalnya, Kereta Proton Saga keluaran Malaysia dapat dipasarkan ke negara Republik China. Dengan ini, pendapatan Negara akan meningkat.

Selain itu, hubungan yang baik dengan Negara luar turut membantu perkembangan dalam bidang sosial negara seperti pendidikan. Misalnya melalui hubungan Malaysia dalam Pertubuhan Negara Islam (OIC), Malaysia telah dapat membina Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) untuk memberi peluang kepada  semua pelajar Islam di dunia supaya dapat menyambungkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan itu, pelajar di negara Islam yang miskin seperti sudan dan Nigeria dapat meneruskan pengajian mereka untuk menuntut imu.
17. Dasar luar negara yang diamalkan sejak dahulu hingga kini berjaya meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati di negara luar.
Dasar luar negara yang diamalkan Malaysia adalah konsisten, berprinsip dan pragmatik. Selagi Malaysia tidak berdiam diri dan terus berperanan ketara, dasar luar Malaysia mampu memberi kejayaan dan kebaikan kepada negara seterusnya menjadikan negara dihormati di negara luar. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang mementingkan hubungan baik antara negara-negara luar.
Situasi ini membawa kepada penggubalan dasar luar daripada sebuah negara yang anti-komunis kepada negara berkecuali. Situasi ini juga membolehkan  Malaysia menjadi sebuah negara yang membangun dari sudut ekonomi dan dapat menjadi sebuah negara yang mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah membangun.
Hasil daripada mengambil sikap berkecuali ini juga Malaysia telah dipanggil untuk menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) untuk menamatkan Perang Saudara di Congo. Pada tahun 1989, Malaysia terpilih sekali lagi mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu Namibia mencapai kemerdekaan.
Malaysia dalam dasar luarnya telah mengambil bahagian di dalam pelbagai isu rantau dan antarabangsa. Apa juga yang menyentuh soal kemanusiaan dan keadilan sejagat  Malaysia tidak sunyi menyuarakan pandangan dan perspektifnya. Pada tahun 1990-an, Malaysia telah menghantar pasukan pemerhati bagi meleraikan pergolakan-pergolakan di luar negara seperti Krisis Sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea serta menghantar pasukan pengaman ke Bosnia.
Malaysia sebagai sebuah negara yang istimewa memiliki kepelbagaian amalan etnik dan kaum menyebabkan Malaysia mengalu-alukan amalan yang toleran dalam hubungan sesama kaum. Hasilnya, Malaysia mengutuk penindasan yang berlaku melalui amalan-amalan yang tidak berperikemanusiaan seperti memutuskan hubungan dengan Afrika Selatan akibat daripada amalan dasar apartheid di negara tersebut. Malaysia juga mengutuk penindasan yang dilakukan kaum Serb terhadap rakyat Bosnia. Situasi ini membantu mengukuhkan hubungan perpaduan kaum dalam negara dan seterusnya merapatkan hubungan Malaysia dengan negara-negara luar.
(10 markah)
Keterlibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa juga giat berlangsung. Malaysia pernah menjadi tuan rumah bagi persidangan-persidangan yang membuahkan hasil keputusan berkaitan kepentingan negara-negara anggota seperti Mesyuarat Commonwealth Head of Governments Meeting (CHOGM) yang telah membuahkan keputusan melalui Deklarasi Langkawi 1989. Deklarasi ini juga berhubung kait dengan soal tanggungjawab negara-negara Komanwel dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaran.
Kesimpulannya¸ dasar luar yang terbentuk membawa kejayaan-kejayaan seperti keamanan dunia terhasil kesan daripada penggubalan dasar berbaik-baik dengan negara luar sehingga menjadikan negara Malaysia dihormati dan disegani oleh negara luar. Malahan situasi ini juga dapat mengharumkan nama baik negara kita hasil daripada sumbangan-sumbangan yang Malaysia berikan pada peringkat antarabangsa.
(15 markah)

18. Kewajaran jalinan hubungan baik dengan negara luar

     Malaysia wajar menjalin hubungan baik dengan negara luar untuk mengekalkan kestabilan politik negara. Keadaan aman dalam negara akan menjamin keselamatan rakyat dan negara. Contohnya, Malaysia berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi.  Oleh itu, dasar berbaik-baik dengan semua negara akan dapat memperkukuh hubungan diplomatik dan persefahaman dengan negara luar.
     Malaysia juga perlu mengadakan hubungan baik dengan negara luar untuk mengekalkan hubungan baik dengan semua negara. Contohnya, dengan menjadi negara anggota ASEAN. Malaysia dapat mengekalkan kestabilan politiknya melalui konsep zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN) yang diperkenalkan. Aktiviti perdagangan dua hala juga dapat dijalankan dengan negara anggota ASEAN.  Oleh itu, dasar berbaik-baik dengan negara lain mampu memelihara hubungan baik antara Malaysia dengan negara anggota ASEAN.
            Dengan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar Malaysia dapat membangunkan ekonominya dengan sempurna. Barangan komuniti dapat dipasarkan ke Negara barat dan ke Negara Asia dengan mudah dan selamat. Misalnya, Kereta Proton Saga keluaran Malaysia dapat dipasarkan ke negara Republik China. Dengan ini, pendapatan Negara akan meningkat.
            Hubungan yang baik dengan Negara luar juga menjadikan Malaysia mudah dikunjungi ramai pelancong. Hal ini mendorong pertukaran mata wang asing semakin meningkat, Seterusnya dapat menjana ekonomi Negara. Misalnya melalui keanggotaan Malaysia dalam ASEAN, Malaysia telah memperkenalkan tahun melawat Malaysia kepada seluruh negara di Asia Tenggara. Peluang  pekerjaan dalam industri pelancongan juga turut meningkat dan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat.
            Melalui hubungan yang baik dengan Negara luar juga dapat menarik pelabur-pelabur asing datang ke negara kita. Dengan pertambahan kemasukan pelabur asing, ekonomi negara akan berkembang pesat. Keadaan ini turut merangsang kemasukan tenaga kerja dari luar yang diperlukan untuk mempercepat pembinaan projek-projek mega seperti pembinaan Monorel dan Jambatan kedua Pulau Pinang.  Pendek kata, dasar berbaik-baik dengan negara lain akan menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama pelabur asing.
Selain itu, hubungan yang baik dengan Negara luar turut membantu perkembangan dalam bidang sosial negara seperti pendidikan. Misalnya melalui hubungan Malaysia dalam Pertubuhan Negara Islam (OIC), Malaysia telah dapat membina Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) untuk memberi peluang kepada  semua pelajar Islam di dunia supaya dapat menyambungkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan itu, pelajar di negara Islam yang miskin seperti sudan dan Nigeria dapat meneruskan pengajian mereka untuk menuntut imu.
     Menjalinkan hubungan yang baik dengan Negara luar juga penting untuk kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Hubungan erat dengan negara-negara maju memudahkan pemindahan teknologi moden ke dalam negara. Kemajuan dalam bidang teknologi diperlukan contohnya dalam pembinaan empangan hidro elektrik di Bakun.  Oleh itu, perkongsian ilmu dan kepakaran dalam bidang sains dan teknologi dengan negara lain telah membantu memajukan negara Malaysia.
Hubungan yang baik dengan Negara luar juga dapat membantu mengekalkan keamanan dunia. Melalui penglibatan dalam pertubuhan antarabangsa,  Malaysia telah bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Contohnya dengan menyertai   pertubuhan dunia seperti PBB,Komanwel, NAM dan OIC. Oleh itu, Malaysia mampu memberikan sumbangan ke arah mengekalkan keamanan sejagat.
     Disamping itu juga, hubungan yang baik dengan Negara luar telah berjaya mengukuhkan perpaduan masyarakat antarabangsa dengan mewujudkan masyarakat yang saling menyayangi, menghargai antara satu sama lain dan seterusnya menolak prasangka buruk dalam kalangan semua negara.  Contohnya, masyararakat antarabangsa bersatu padu dalam menjayakan sukan bertaraf antarabangsa seperti Sukan Komanwel dan Sukan Olimpik.  Oleh itu, dasar berbaik-baik dengan negara lain ternyata mampu menyatupadukan masyarakat seantero dunia melalui pelbagai aktiviti sukan.19.  Faktor keadaan dunia yang masih tidak aman walaupun sudah terjalin 
       hubungan dengan negara luar

            Keadaan dunia yang masih tidak aman walaupun sudah terjalin hubungan dengan negara luar ialah wujudnya gabungan negara-negara seperti negara kapitalis dan negara komunis  Perlumbaan senjata  dalam kalangan negara-negara tertentu di dunia juga telah menimbulkan keadaan tidak aman . Pembinaan senjata nuklear oleh Korea Utara dan Iran bukan saja menggugat keselamatan negara-negara maju bahkan negara jiran.
Selain itu ,terdapat juga fahaman yang berbeza walaupun dalam satu pertubuhan seperti OIC. Walaupun menjalinkan hubungan diplomatic yang baik dalam kalangan anggota tetapi masih berlaku peperangan contohnya antara Syiria dengan Turki akibat fahaman yang berbeza seperti Syiah dan Sunni.
 Negara-negara maju yang masih membuli atau menguasai negara-negara membangun darisegi ekonomi telah mewujudkan jurang hubungan yang lebih besar. Contohnya negara-negara berkuasa besar dunia telah memanipulasi harga mintyak dunia menyebabkan  negara-negara kurang maju mengalami ketidaktentuan ekonomi.
Kesan daripada kegawatan ekonomi dunia telah menyebabkan berlaku ketidakstabilan matawang telah memberi kesan kepada negara-negara membangun seperti Malaysia, Indonesia dan lain-lain.


20.            LANGKAH MENGATASI CABARAN DALAM  MEWUJUDKAN  HUBUNGAN BAIK DENGAN NEGARA JIRAN

            Dalam usaha untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut, Malaysia telah mengambil beberapa langkah yang bersesuaian.  Antaranya ialah mengadakan perundingan peringkat menteri contohnya Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN .Dalam masyuarat tersebut beberapa isu yang boleh mengggugat kerjasama akan dibincang dan diselesaikan.

            Penyelesaian melalui Mahkamah Antarabangsa juga telah dilakukan terutama berkaitan sempadan yang bertindih.Contohnya perebutan Pulau Batu Putih antara Ma;aysia dengan Singapura dan Pulau Sipadan antara Malaysia dengan Indonesia

            Dalam menyelesaikan masalah jenayah sempadan , kerjasama antara pasukan keselamatan negara ini dengan negara jiran juga telah diwujudkan contohnya menubuhkan APPM,UPP dan ESCOM.Kerjasama ini bertujuan untuk mengekang kemasukan barang terlarang seperti senjata api,dadah,mercun.,dan lain lagi.

            Latihan ketenteraan bersama antara pasukan tertera Malaysia dengan pasukan tertera negara jiran akan dapat  menjalinkan lagi hubungan baik dengan negara jran.Contohnya latihan Malindo antara tentera Malaysia dendan tentera Thailand mengeratkan lagi hubungan kita dengan Thailand.

            Dalam mengeratkan lagi hubungan kita dengan negara jiran, Malaysia telah menghulur bantuan yang diperlukan oleh negara jiran apabila berlaku bencana alam.Contohnya Malaysia telah menghantar bantuan kemanusiaan ke  Indonesia dan Filipina apabila negara tersebut dilanda banjir dan gempa bumi.Selain itu, kita juga menghantar pasukan bomba untuk memadam kebakaran di Indonesia.

            Malaysia juga telah menghulur bantuan biasiswa kepada pelajar-pelajar dari negara ASEAN yang lain untuk membantu mereka menyambung pelajaran ke  peringkat yang lebih tinggi Selain itu menyediakan peluang pelajaran kepada pelajar dari negara  jiran untuk belajar di negara ini.

            Mengenai pelarian Rohingya negara kira terlah bekerjasama dengan PBB iaitu menyediakan tempat untuk pelarian UNHCR dari Rohingya.Kita juga telah menyediakan kemudahan perubatan,pendidikan,tempat ibadat dan lain lagi kepada pelarian tersebut

            Saling menghormati  ideologi  dan meningkatkan kerjasama  dalam  perbagai bidang supaya hubungan dua hala supaya ideology yang berbeza tidak menjadi penghalang.

            Malaysia perlu mengadakan kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan mengenakan hukuman yang berat kepada pesalah.  Selain itu, Malaysia perlu mengukuhkan kerjasama dengan pihak berkuasa negara –negara lain agar masalah ini dapat diatasi tanpa menjejaskan  hubungan dua hala.
           


21. Cipta/ rancang dasar luar negara Malaysia mengikut keadaan masa kini
atau
Hala tuju dasar luar negara Malaysia pada masa hadapan

Dasar luar masa kini seharusnya mengekalkan dasar berkecuali supaya dunia aman tanpa persaingan pengaruh yang boleh membawa kepada peperangan. Selain daripada itu, ia dapat mengekalkan kedaulatan negara. Dasar berbaik-baik dengan semua negara juga harus dikekalkan tanpa mengira blok Barat atau blok Timur. Selain itu, negara harus mengukuhkan hubungan serantau seperti ASEAN. Kerjasama yang erat dengan negara anggota  PBB, OIC, NAM dan Komanwel. Sebagai contohnya menjadi Ahli dalam Majlis Keselamatan PBB.
Dasar luar negara kita harus meneruskan Dasar Pandang ke Timur dengan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model untuk membangunkan negara. Dasar ini mampu memupuk nilai kerja keras dan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat dapat diperkukuhkan lagi. Di samping itu juga, para pemimpin negara harus menggunakan pendekatan diplomasi dalam tuntutan sempadan yang bertindih seperti tuntutan ke atas Pulau Batu Putih. 
Kerjasama berbentuk diplomatik penting dalam menarik pelaburan asing ke dalam negara kita demi memajukan negara. Di samping itu Malaysia meneruskan dasar luarnya dengan mengambil kira kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Ini bertujuan untuk menggalakkan kemasukan modal dan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat di negara kita. Kita harus meneruskan pelaburan dengan negara China kerana ia menguntungkan kedua-dua belah pihak.
Dalam dasar luar negara masa kini dan akan datang, kita perlu berperanan aktif dalam OIC supaya dapat mempertahankan kesucian Islam dan menjadi medan untuk menyuarakan kepentingan umat Islam sedunia. Negara kita juga perlu mengurangkan pergantungan perdagangan dua hala dengan Amerika Syarikat dan Britain.
 Dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan dunia kekal aman dan harmoni, Malaysia terus komited menyokong segala dasar dan prinsip PBB bagi menyelesaikan pertikaian secara rundingan dan diplomasi. Malaysia akan terus memperjuangkan nasib rakyat Palestin yang diceroboh oleh Israel. Malaysia akan terus berperanan dan bersuara untuk menuntut keadilan bagi Negara Dunia Ketiga.


SOALAN 22:
CARA MALAYSIA DAPAT MENYUMBANG KEPADA KESEJAHTERAAN DUNIA.

Antara sumbangan Malaysia dalam menyumbang kepada kesejahteraan dunia adalah dalam penglibatan pakatan ketenteraan di peringkat antarabangsa. Antara usaha dan penglibatan dalam bidang ketenteraan adalah dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) melalui Angkatan Tentera Malysia. Menteri Pertahanan. Mengambil contoh penyertaan ATM dalam misi Pasukan Bantuan Keselamatan Antarabangsa (Malcon ISAF) di Afghanistan, pasukan tersebut kini mendapat permintaan PBB untuk terus berada di negara tersebut terutama dalam memperbesarkan kemudahan perubatan tahap dua. Perkara itu berikutan Malaysia merupakan satu-satunya negara yang menyediakan doktor dan pembantu perubatan wanita di negara bergolak tersebut khususnya di kawasan Bamiyan. Pasukan itu juga berjaya mencatat rekod apabila kadar kematian bayi dan wanita bersalin berada pada tahap sifar. Kita sudah menerima surat pujian daripada Kementerian Pertahanan Afghanistan dan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) dan mereka mahu kita memperbesarkan kemudahan perubatan. Begitu juga dengan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang mengiringi kapal-kapal dagang di Teluk Aden, Somalia. Sejak operasi dan lanun-lanun Somalia ditahan, tiada sebuah pun kapal-kapal dagang Malaysia diserang lanun. Ini menjadi ikutan tentera-tentera asing.               (10 Markah)

Seterusnya pula penglibatan Malaysia dalam pertubuhan negara-negara Komonwel. Kepentingan sosial yang melibatkan Sukan Komanwel bagi memupuk hubungan persahabatan antara anggota. Pemberian biasiswa yang melibatkan pelajar miskin untuk belajar di universiti negara-negara anggota. Kepentingan Pertahanan juga penting kerana ketika itu Malaysia sedang menghadapi masalah dengan Indonesia. Perjanjian Pertahanan telah dibuat antara Malaysia, Britain, Australia, New Zealand dan Singapura yang menyaksikan semua negara terbabit bebas membuat keputusan untuk membantu atau tidak jika sesebuah negara anggota diancam oleh kuasa lain. Kepentingan ekonomi juga jelas kerana Rancangan Colombo menyaksikan negara-negara maju membantu memajukan negara-negara anggota yang miskin. Begitu juga penubuhan Pertubuhan Blok Sterling yang menjadi tabung bagi negara-negara anggota untuk mengasaskan nilai mata wang mereka dengan mata wang British. Peranan Malaysia dalam Komanwel? Memang banyak. Antaranya menjadi tuan rumah mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM). Malaysia juga aktif menimbulkan isu-isu antarabangsa seperti Isu alam sekitar melalui Deklarasi Langkawi, hak-hak asasi manusia dan penentangan dasar Apartheid.                            (15 Markah)
                       
Selain bantuan yang di hulurkan oleh pihak kerajaan, pihak NGO Malaysia juga menyumbang bakti di peringkat antarabangsa. Contohnya, sukarelawan HALUAN melalui Biro Misi Kemanusiaan (BMK) telah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti bantuan kemanusiaan dan kebajikan di Palestin, Syria, Somalia, Turki, China, Pakistan, Indonesia, Myanmar dan Kemboja yang telah ditimpa musibah bencana alam atau dilanda kancah peperangan. Kebanyakan aktiviti kemanusiaan HALUAN dalam negara mahupun luar negara digerakkan melalui kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan, badan kemanusiaan antarabangsa dan badan-badan bukan kerajaan (NGO). Selain itu, Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (lebih dikenali sebagai MERCY Malaysia) adalah sebuah organisasi bukan untung yang memberi bantuan perubatan, pembangunan kesihatan dan pengurangan risiko bencana yang mampan untuk masyarakat yang memerlukan dalam situasi krisis dan bukan krisis. Sebagai sebuah pertubuhan bukan keuntungan, MERCY Malaysia bergantung semata-mata kepada pembiayaan dan sumbangan daripada organisasi dan individu yang murah hati untuk meneruskan perkhidmatan mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penerima, sama ada di Malaysia dan luar negara. Pada tahun 2010, MERCY Malaysia bekerjasama dengan Merlin UK ​​untuk menghantar bantuan dalam Haiti. Mereka juga bertindak balas secara langsung dalam fasa kecemasan kepada gempa bumi di Chile di samping banjir di Pakistan. Pada tahun 2011, MERCY Malaysia menghantar pasukan ke Somalia , gempa bumi melanda Turki dan juga untuk membantu mereka yang telah terjejas oleh banjir di Thailand. Pada tahun 2012, Mercy Malaysia telah menghantar pasukan ke Rakhine , Myanmar , di mana mereka diedarkan barangan (bukan makanan) dan klinik bergerak ditubuhkan untuk membantu mereka yang terjejas, di samping menghantar bantuan kepada Mindanao, Filipina untuk bertindak balas terhadap mereka yang terjejas oleh Ribut Tropika Washi dan Taufan Bopha. Mereka juga telah menghantar pasukan penilaian mereka untuk membantu pelarian Syria di sana.                                                                                                                                    (20 Markah)
23.: USAHA-USAHA UNTUK MENGEKALKAN HUBUNGAN BAIK DENGAN NEGARA 
 LUAR.
            Baru baru ini, Festival Makanan, Kraf Tangan dan Budaya Indonesia buat julung kalinya diadakan di Pulau Pinang dengan matlamat untuk mendedahkah budaya tradisi negara jiran tersebut di Malaysia. Ternyata Perkongsian Budaya antara Negara dapat dihubungkan. Pulau Pinang sememangnya giat berusaha dalam mempromosikan aktiviti-aktviti yang berkaitan dengan kebudayaan. Program kebudayaan menjadi komponen penting dalam mengeratkan hubungan antara rakyat negara-negara jiran melalui perkongsian budaya. 
Penyertaan setiap negara dalam pertandingan sukan pada peringkat antarabangsa memang tidak dapat dinafikan dapat mengeratkan hubungan masyarakat dunia. Antara pertandingan sukan yang diadakan ialah Sukan SEA, Sukan Komanwel dan Sukan Olimpik. Ibu negara kita, Kuala Lumpur, telah diberi peluang untuk menjadi tuan rumah Sukan Komanwel 1998 ternyata menunjukkan bahawa Malaysia boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Negara berprestij lain. Tuntasnya, penyertaan pelbagai negara dalam pertandingan sukan dapat mewujudkan suatu jaringan komunikasi yang baik merentas sempadan.
            Malaysia boleh mengembleng tenaga dengan negara luar yang mempunyai teknologi lebih canggih dalam sistem pertahanan mereka sebagai satu strategi untuk meningkatkan benteng pertahanan negara. Secara tidak langsung kerjasama dalam meningkatkan pertahanan negara dapat dicapai. Misalnya, penguatkuasaan Maritim Negara telah berganding bahu dengan Filipina untuk menjayakan Operasi Phillipine-Malaysia (PHIMAL) yang bermatlamat untuk mencegah aktiviti-aktiviti pelanggaran undang-undang maritim di persempadanan perairan Malaysia-Filipina di Laut Sulu. Jenis-jenis jenayah di kawasan ini adalah penahanan tebusan, rompakan, penyeludupan dadah, senjata dan pemerdagangan orang, PATI, dan kecurian khazanah laut.
            Selain itu, negara kita melakukan pemindahan teknologi dalam kerjasama ekonomi dalam bentuk usaha sama antara syarikat multinasional asing dengan syarikat tempatan. Contohnya, projek usaha sama industri automobile antara Mitsubishi Corporation dari Jepun dengan Proton dan Kia Motors dari Korea Selatan dengan NAZA Motors Malaysia Kerjasama ini menyebabkan syarikat tempatan mendapat faedah pemindahan teknologi pembuatan kereta daripada negara maju berkenaan. Keadaan ini membolehkan perkembangan inovasi serta penciptaan teknologi baru oleh syarikat tempatan di samping meningkatkan hubungan diplomatik antara negara melalui kerjasama ekonomi.
            Sehubungan dengan itu, usaha dalam mengekalkan hubungan baik dengan negara luar, kita juga boleh mengukuhkan kerjasama dalam pelbagai aspek dan mengamalkan sikap toleransi contoh isu pembantu rumah dengan negara Indonesia. Selain itu sebagai pemimpin juga, kita harus mengutamakan keamanan dan  keharmonian negara-negara serantau dengan cara berpegang teguh kepada Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan mengelakkan  persaingan senjata antara negara serantau.
Kerjasama ekonomi juga dapat dilihat dengan mengadakan perjanjian “Free Trade Agreement” (Perjanjian Perdagangan Bebas) di antara negara-negara terbabit. Contohnya Malaysia telah mengecapi pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan  dengan mengadakan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan negara-negara maju seperti Jepun. Jepun menjadi rakan pelabur yang utama di era Tun Dr. Mahathir Mohamed menjadi Perdana Menteri Malaysia.

            Hubungan baik dengan negara luar juga membolehkan wujudnya perdagangan dua hala antara negara. Contohnya, Malaysia menjalankan hubungan serantau dengan Singapura  dan Indonesia. Ia membolehkan wujudnya hubungan perdagangan antara dua negara tersebut. Maka akan membawa keuntungan dari segi ekonomi antara dua pihak.
(10 Markah)

24.  PERUBAHAN   EKONOMI  GLOBAL  MEMPENGARUHI DASAR  LUAR  NEGARA.

       Kejatuhan  ekonomi  global  telah mempengaruhi   Dasar  Luar  Negara Malaysia  antaranya  ialah kejatuhan harga  minyak  dunia.  Kejatuhan  harga  minyak  dunia  telah  menyebabkan  Malaysia  menjalin  hubungan  dagangan  yang  lebih  fleksibel  dengan  Negara-negara  Barat.
      Malaysia  masih  memberi  tumpuan  kepada  dua  hasil utamanya    iaitu  bijih  timah  dan  getah  menyebabkan  pelabur Britain masih  menguasai  peratus  besar  dalam  ekonomi  Malaysia.  Malaysia  mengamalkan  pasaran  bebas  dengan membina   rangkaian   perdagangan  dengan Negara-negara  lain seperti  Amerika Syarikat,  Jepun  ,  Singapura  dan  Jerman  bagi memgurangkan pergantungan  kepada  Britain dan  bagi  mencari  pasaran  baru.
    Perubahan  dasar luar Malaysia  yang  menekankan  kepentingan  ekonomi  juga  telah  mempertingkatkan  hubungan  dua hala  dengan  Negara membangun  dan  Negara  Islam.  Hal  ini  bertujuan   meningkatkan  pasaran  barangan  Malaysia  serta  mengadakan  pelaburan   di negara  berkenaan.  Selaras  dengan  perubahan  tersebut,  Malaysia  mempertingkatkan  hubungan  dua  hala  dengan   Negara  Afrika, Amerika  Selatan ,Carribean  dan  Pasifik  Selatan.  Malaysia  telah  menandatangani  perjanjian  dua  hala  yang  menguntungkan   kedua dua belah pihak.
       Malaysia  menjalin  hubungan  baik  dengan  Negara  Asean  bagi  meningkatkan  kemajuan  Negara.  Malaysia  menjalinkan   kerjasama  ekonomi  melalui ASEAN   dengan  melancarkan  projek  baja  UREA. Projek  tersebut  mampu  menjana  ekonomi  pertanian  dengan  lebih  baik.   Malaysia   berusaha mewujudkan  kerjasama   ekonomi  antara ASEAN  dengan  Negara  Timur  iaitu  China,  Jepun  dan  Korea  Selatan  melalui   EAEC  dan  ASEAN + 3.
            Malaysia juga telah menjalin hubungan baik dengan Negara-negara di  Timur melalui  Dasar  Pandang  Ke Timur,  pelaburan asing juga digalakkan dari Negara- Negara di timur  terutamanya  Jepun  dan  Korea. Pada  masa yang sama , Malaysia  menjalin  hubungan baik  dengan  Negara- Negara  sedang  membangun  dan juga  Negara- Negara  Dunia Ketiga  bagi  meningkatkan  pasaran  barangan   keluaran  Malaysia  di samping mengadakan  pelaburan  di Negara- Negara  berkenaan.   

     .

25. PERUBAHAN POLITIK DUNIA MEMPENGARUHI DASAR LUAR NEGARA

Dasar luar Malaysia  dibentuk untuk memelihara dan mempertahankan kepentingan politik, keselamatan dan ekonomi serta kepentingan utama yang lain. Dasar ini didorong ke arah menggalakkan kewujudan persekitaran serantau dan antarabangsa yang harmoni yang akan memberikan ruang kepada Malaysia untuk mencapai matlamat negara tanpa gangguan daripada ancaman luar.

Semenjak merdeka hingga kini, Malaysia masih meneruskan dasar luar negara yang bebas, berprinsip dan pragmatik yang berlandaskan nilai keamanan, kemanusiaan, keadilan dan kesamaan. Ia juga dibina atas rasa hormat terhadap kebebasan, kedaulatan, keutuhan wilayah dan sikap tidak mencampuri urusan negara lain, penyelesaian masalah secara aman, kewujudan bersama secara harmoni dan hubungan yang saling memanfaatkan.

Sejak kita mencapai kemerdekaan hingga kini, Malaysia tidak pernah mengasingkan diri daripada masyarakat antarabangsa dan menunjukkan dasar luar yang aktif di peringkat antarabangsa dan serantau. Malaysia telah memainkan peranan yang berkesan yang berkesan dalam sistem politik antarabangsa dan setiap tindakan yang diambil adalah berkait rapat dengan dasar domestik negara, iaitu dasar mementingkan keamanan, kebebasan dan semangat kerjasama dalam perhubungan antarabangsa.

Dalam zaman Tunku Abdul Rahman dari 1957–1969, dasar luar Malaysia berada di  tahap pengasasan dan pengembangan, di mana ianya didorong ke arah kelangsungan hidup negara yang baru merdeka. Dasar luar negara kita pada waktu itu ternyata bersifatantikomunis dan pro-Barat dengan hubungan yang rapat dengan negara-negara Komanwel.Ketika itu Malaysia berada dalam situasi dan kondisi politik domestik yang kurang
stabil . Kita juga menentang kuat dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan.Dasar yang membelakangan hak asasi manusia.

Era pemerintahan Perdana Menteri Kedua Malaysia dari 1970–1976,di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak memperlihatkan keupayaanmendalam beliau mengendalikan hubungan luar Malaysia mengikut arusperubahan. Malaysia telah menganggotai Pertubuhan Persidangan Islam(OIC) dan mula mengenalkan dirinya sebagai sebuah “Negara Islam”.
Beliau telah merintis usaha ke arah peneutralan dasar luar Malaysia dengan menjalinkan hubungan diplomatik dengan hampir semua negaratanpa mengira ideologi.Era ini adalah era Perang Dingin di antara Blok Barat dan Blok Komunis yang perlu ditangani dengan bijaksana.

Pencarian negara rakan baru secara besar-besaran meningkatkan kepentingan Negara-negara Berkecuali (Non-Alignment Movement) kepada Malaysia. Kita dikenali sebagai negara berkecuali dan terdorong ke arah kekecualian, kewujudan bersama secara harmoni dan kebebasan.

Malaysia juga mula menjauhkan diri daripada kuasa utama dunia, menekankan semangat serantau dan membina hubungan danhubungan diplomatik dengan negara komunis.. Beliau juga telah mengadakan penyelarasan dalam aspek politik, ekonomi, dan dasar pertahanan bagi memenuhi tuntutan strategik negara.

Tempoh penggabungan di bawah pemerintahan Tun Hussein Onn(1976–1981) dengan ASEAN menjadi asas dalam dasar luar negaraMalaysia ekoran daripada kejatuhan Saigon (kini Bandar Ho ChiMinh) pada tahun 1975, pengunduran Tentera AS dari Asia Tenggara
dan pencerobohan Kampuchea (kini Kemboja) oleh Vietnam.Sidang Kemuncak ASEAN yang pertama diadakan dan Malaysiamenandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Bali padatahun 1976. Penekanan yang lebih tegas turut dibuat ke atas kebebasan,
kekecualian dan kedudukan yang sama dengan kuasa utama dunia.  Dasar luar Malaysia dalam tempoh ini menunjukkan era pengukuhan, di mana kita tidak memihak kepada mana-mana negara. Hal ini bertepatan dengan lingkungan global ketika itu yang sedang bergerak ke arah pengenduran hubungan tegang di antara negara-negara yang sedang berkonflik.

Perubahan yang lebih ketara terjadi apabila Tun Dr. MahathirMohammad mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri yangkeempat pada tahun 1981 (1981-2003). Selepas Era Perang Dingin tamat pendirian dasar luar negara Malaysia lebih banyak berorientasikan ekonomi daripada sebelum ini.

Sebelum ini, dasar luar Malaysia menjadikan Barat sebagai role-model, tetapi dalam era Mahathir, beliau membuat perubahan yang drastik dengan menjadikan Timur sebagai role-model. Dasar Pandang ke Timur merupakan satu pembaharuan yang sangat nyata dalam pemerintahan Malaysia dan menarik perhatian dunia khususnya, Barat .

Dasar luar Malaysia di bawah kepimpinan YAB Tun Abdullah AhmadBadawi dari 2003-2009 disifatkan telah melalui proses evolusi yangdinamik. Beliau meneruskan kesinambungan dasar luar Malaysiaera Perdana Menteri sebelumnya di samping memperhalusi dan
mengkonsolidasi dasar luar sedia ada dengan memperlihatkan respons pragmatik dalam menyahut cabaran geopolitik dan ekonomi.

Dalam era pemerintahan Dato’ Seri Najib bin Tun Abdul Razak, beliau menekankan dasar luar yang lebih proaktif dan dinamik. Penekanan diberikan dalam kerjasama serantau, terutama dengan ASEAN, OIC, NAM dan sebagainya. Di samping itu, beliau juga menekankan peri penting dalam menjalinkan hubungan dua hala (diplomasi dua hala) yang mesra dengan negara jiran .


Satu-satunya pengecualian ialah Israel. Seperti negara lain, Malaysiaturut prihatin tentang ketegangan dan konfl ik yang berterusan di Timur Tengah, seperti konflik Palestin–Israel yang terus menemui jalanbuntu. Sebagai menunjukkan keprihatinannya, Malaysia hanya akan menimbangkan untuk memulakan hubungan dengan Israel apabilaperjanjian damai yang menyeluruh antara Israel dengan rakyat Palestinberjaya dimuktamadkan.

Hubungan dua hala Malaysia-China telah menunjukkan peningkatanyang signifikan dalam tempoh tiga dekad yang lalu. Hubungan diplomatikyang terjalin antara kedua-dua negara ini bukan hanya dalam aspekkeselamatan dan kepentingan politik sahaja tetapi kini ianya merangkumiaspek ekonomi, sosial dan sebagainya. Hubungan diplomatik yang lebih
formal ini telah wujud lebih 35 tahun yang lalu semasa zaman Tun RazakHussein dan diteruskan oleh Perdana Menteri Malaysia selepasnyasehinggalah kepada Dato’ Seri Najib Tun Razak.

Hubungan Malaysia-Amerika Syarikat sering dilihat sebagai hubunganantara kuasa besar dengan negara kecil dari sebuah negara Islam. Semasa Perang Dingin antara Amerika Syarikat-Rusia dan China, Amerikadilihat sebagai pelindung kepada negara kecil Malaysia. Hubungan antarakedua-dua negara ini diklasifikasikan sebagai intim dan erat.Terutamanya dalam hal ini Malaysia dan Amerika Syarikat bekerjasama dalam beberapa aspek utama seperti hubungan perdagangan dua hala, kerjasama ekonomi serantau (ASEAN, APEC, WTO) serta usahasama ketenteraan dalam menangani isu keganasan samada di peringkat serantau dan antarabangsa.


Namun sebagai sebuah dengan kecil Malaysia perlu bijaksana dan berhati hati dalam hubungan antarabangsa di era politik global yang menggantikan era geopolitik dimana dunia dikuasai oleh kuasa kuasa besar.Terkini Perdana Menteri Dato Seri Najib bin Tun Abdul Razak menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap aspek kedaulatan khususunya melibatkan tuntutan bertindih di Laut China Selatan biarpun negara yang perlu didepani merupakan kuasa besar dunia.Malaysia kekal dengan pendirian bahawa sebarang isu tuntutan bertindih harus diselesaikan melalui meja perundingan dan semua negara terlibat mesti mengelak daripada daripada terjerumus kke kancah peperrangan.

Namun demikian, walaupun wujudnya perubahan pemimpin danpendekatan dalam dasar luar Malaysia tetapi objektif dan matlamatnegara tetap sama iaitu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negarayang maju dari segi ekonomi, stabil dari segi politik, dihormati oleh semua masyarakat dunia dan mampu memberikan sumbangan di arenaantarabangsa. Bagi mencapai hasrat ini, Malaysia harus mempunyaidasar luar yang bukan sahaja dinamik, tetapi juga berupaya mengubahcorak dan oreintasinya, selaras dengan maklumbalas yang diterima olehKerajaan dan setimpal dengan tuntutan semasa. Dengan pendekatanini diharapkan Malaysia akan terus mengorak langkah menuju ke arahsebuah negara maju menjelang tahun 2020.
26.   Perubahan Pucuk Pimpinan Negara Mempengaruhi Dasar Luar Negara
Dasar luar mana-mana negara dipandu oleh apa yang dipanggil sebagai kepentingan nasional mengikut persepsi kepimpinan tertinggi negara yang semestinya dipengaruhi oleh perkembangan terkini dalam negeri dan luar negeri selaras berteraskan kepentingan nasional mengikut persepsi pemimpin semasa  terhadap persoalan keselamatan, politik, ekonomi dan sosial bagi menjamin pembangunan dan kestabilan politik.
Semenjak negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 setiap Perdana Menteri mengasaskan dasar luarnya kepada kepentingan nasional yang bersaling-kait kepada suasana dan persekitaran negara dan antarabangsa pada ketika itu. Ancaman pengganas komunis dan keadaan keselamatan masih tidak menentu mendorong Tunku Abdul Rahman untuk mengambil pendirian anti komunis dan pro barat. Perkara utama pada kerajaan pimpinan beliau adalah menjamin keselamatan negara supaya usaha membangunkan negara dan perpaduan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya dapat di beri tumpuan
Selepas rusuhan kaum Mei 13, 1969 Tun Razak mengambil alih kepimpinan dan di lantik Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1971. Beliau setelah memegang teraju pemerintahan negara dan menyedari landskap politik rantau dan antarabangsa berdepan dengan perubahan, maka beliau mengubah dasar luar dari anti komunis ke berkecuali dan pro barat kepada non alignment barat . Pada tahun 1974, menjalin hubungan diplomatik dengan negara China. Pendekatan itu menyelesaikan masalah sosial dan politik dalaman serta ancaman keselamatan.
Tun Hussein meneruskan dasar-dasar luar yang ditinggalkan Tun Razak dan kerana persekitaran politik dan rantau yang tidak menentu beliau membawa pendekatan dasar luar berteraskan kesinambungan bagi mengelakkan dari ancaman keselamatan oleh kerana penerusan perang dingin dan persaingan di antara negara kuasa-kuasa besar dan terus menjadikan ASEAN sebagai tunggak utama kepada dasar luar Malaysia. Pada masa itu termetrilah perjanjian TAC dan ZOPFAN.
Bila Dr Mahathir mengambil alih jawatan Perdana Menteri Malaysia, walaupun beliau meneruskan pendekatan dasar luar yang disandarkan kepada kepentingan nasional dan pragmatisma tetapi orientasinya berubah kepada mengutamakan kepentingan ekonomi untuk mencapai matlamat pembangunan ekonomi, kestabilan politik, keselamatan dan melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu serta memiliki jati diri untuk berjaya sebagai negara maju mengikut objektif yang di gariskan di bawah Wawasan 2020.
Tun Abdullah menerus dan menguruskan dasar luar yang di warisinya dari Dr. Mahathir tetapi berbeza cara dan pendekatannya kerana karektar dan personaliti serta latar belakang yang tidak sama. Abdullah mengambil pendekatan yang berteraskan kepada kemesraan dan perundingan dan lebih intim dengan pemimpin dan negara-negara barat. Justru itu hubungan bilateral dengan Singapura, Australia, Amerika Syarikat dan Britain menjadi lebih kukuh dan akrab.
Apabila Dato Seri Najib Razak mengambil alih pimpinan negara dari Tun Abdullah Badawi beliau memperkenalkan 1Malaysia dan program Transformasi Ekonomi dan Politik melalui inisiatif-inisiatif dasar baru bagi membezakan dasarnya dari pimpinaan Abdullah. Najib dalam dasar luarnya masih lagi bertunggakkan kepada mempertahankan kepentingan nasional, walaupun beliau menegaskan dasar luarnya dilandaskan kepada prinsip 1Malaysia. Jelas sekali yang sandaran sebenar dasar luarnya adalah berteraskan kepada tuntutan dasar domestik Hubungan dua hala Malaysia/UK kini bertambah mesra dan akrab setelah PM Dato Seri Najib mengambil alih pemerintahan negara. Sememangnya hubungan ini pada masa lalu berdepan dengan turun/naik bergantung kepada personaliti pemimpin, isu dan lanskap politik serantau dan antarabangsa. secara pragmatis. Pasang surut di masa lampau hubungan dua hala Malaysia/Britain kini menjadi sejarah. 
Jelas sekali pendekatan PM Dato Seri Najib dalam dasar luar yang terus mesra dan akrab dapat merapatkan lagi hubungan diplomatik dengan Britain dan juga Amerika Syarikat yang bertemakan kepada prinsip 1Malaysia. Hubungan dengan Britain kini telah dipertingkatkan dengan pertukaran lawatan di antara kedua-dua Perdana Menteri Malaysia dan Britain. PM Dato Sei Najib baru-baru ini telah membuat lawatan rasmi ke Britain, disusuli oleh Perdana Menteri Britain yang membuat lawatan balasnya ke Kuala Lumpur, bagi menterjemahkan bukti jalinan baru di antara kedua-dua negara. Perlu di ingati lawatan terakhir seorang Perdana Menteri  Britain, John Major berlaku 25 tahun yang lalu.
Najib terus menjalin hubungan yang lebih mesra dengan negara-negara barat di dalam aspirasinya untuk menjamin program transformasinya agar terus mendapat sokongan bukan sahaja oleh pelabur domestik malahan dari luar negara. Perubahan dasar luar dapat dirasai oleh masyarakat rantau dan antarabangsa. Jelas kini, hubungan dua hala Malaysia / UK bertambah mesra dan akrab setelah Dato’ Sri Najib mengambil alih pemerintahan negara.SOALAN 27

Penglibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa telah memberi faedah kepada negara kita.

       Bermula dengan penyertaan dalam PBB, Malaysia seterusnya memainkan peranan penting dalam pertubuhan serantau , negara-negara Islam dan pertubuhan dunia. Malaysia mendapat banyak faedah daripada penglibatan dalam pertubuhan-pertubuhan dunia seperti menjamin keselamatan negara. Malaysia mengamalkan konsep ZOPFAN yang dipelopori oleh negara-negara ASEAN untuk menjamin negara selamat daripada kancah peperangan dan persaingan kuasa dunia. Malaysia tegas dengan sikap berkecuali dengan tidak mencampuri urusan pentadbiran negara-negara lain. Dasar ini menyebabkan Malaysia dihormati negara-negara luar.
      Malaysia berjaya mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi seperti pemindahan teknologi oleh Syarikat Lotus. Kerjasama ini membolehkan Malaysia meningkatkan mutu pengeluaran automobil negara. Selain itu,nilai eksport bahan pertanian juga meningkat melalui usaha R&D bagi menambah mutu bahan pertanian seperti  eksport buah-buahan tempatan ke Jepun. Malaysia juga mendapat faedah pemindahan teknologi makanan sejuk beku daripada negara-negara luar. Industi ini semakin popular dalam kalangan rakyat dan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi negara.
        Malaysia juga menjadi tumpuan pelancong-pelancong asing kerana kestabilan ekonomi dan keramahan penduduknya. Hubungan erat dengan negara ASEAN membolehkan Malaysia menjayakan kempen ‘Tahun Melawat Malaysia’ dengan mempelbagaikan acara-acara menarik pelancong. Kemasukan pelancong asing menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting.
        Penglibatan Malaysia sebagai anggota Majlis Olimpik Antarabangsa membolehkan negara menghantar atlet-atlet ke peringkat antarabangsa. Malaysia telah berjaya   melalui penyertan atlet-atlet negara dalam Temasya Sukan Olimpik dan Paralimpik 2016.
         Dalam aspek pendidikan global, nama Malaysia menjadi sebutan pelajar-pelajar asing sebagi salah satu hab pendidikan bertaraf dunia.  Penglibatan Malaysia dalam OIC membolehkan penubuhan Universiti Islam Antarabangsa direalisasikan. Kerajaan memberi komitmen yang besar untuk memajukan tahap pendidikan di negara ini. Penubuhan kolej dan universiti swasta, memberi ruang yang besar kepada kemasukan pelajar-pelajar asing. Keadaan ini secara tidak langsung telah meningkatkan persaingan pembelajaran di peringkat global. Pelajar-pelajar Malaysia terdedah kepada transformasi pendidikan bertaraf dunia. Selain itu, negara juga mendapat manfaat kerana kemasukan pelajar asing menyebabkan bertambahnya pertukaran wang asing.


28. Nilai murni dan iktibar.
Nilai yang saya peroleh daripada kajian ini ialah, Malaysia perlu mewujudkan dasar berbaik-baik dengan semua negara di dunia agar kestabilan politik sentiasa terpelihara. Melalui hubungan luar ini Malaysia akan memperoleh bantuan luar sekiranya dilanda musibah. Contohnya, bantuan ketenteraan daripada Britain dan Australia ketika Malaysia berhadapan dengan konfrontasi dan ancaman komunis.
Kita juga perlu menunjukkan pendirian yang tegas dalam menangani isu-isu antarabangsa seperti isu pencerobohan Palestin, isu penentangan terhadap dasar apartheid oleh rejim Afrika Selatan dan isu pergolakan politik di Timur Tengah.
 Prinsip penyelesaian masalah secara rundingan yang diamalkan oleh pemimpin Malaysia telah berjaya menaikkan imej negara yang bencikan peperangan seperti yang berlaku di dunia pada masa kini. Keperihatinan pemimpin negara terhadap masalah global telah meringankan beban masyarakat dunia yang ditimpa musibah, contohnya isu pelarian Syria dan Rohingya.
Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, kita wajar menyokong usaha pemimpin negara membanteras gerakan militan yang boleh menggugat keharmonian kehidupan rakyat negara ini seperti ancaman militan Daesh, IS dan sebagainya.
 Kebijaksanaan pemimpin negara dalam menggubal dasar luar sewajarnya diiktiraf oleh rakyat negara ini kerana perubahan dasar luar dari semasa ke semasa ini telah berjaya meningkatkan ekonomi, mengukuhkan kestabilan politik dan menarik ramai pelancong serta pelabur asing sehingga menjadikan negara Malaysia sebagai destinasi kunjungan mereka.

                                                                                                                      [ 10 markah ]


29. Rumusan/Penutup
Kesimpulannya, pengetahuan yang saya perolehi daripada kajian ini ialah pemimpin negara kita telah mengambil langkah yang dinamik dalam merangka strategi penggubalan dasar luar Malaysia bagi memastikan negara dapat terus bersaing dengan negara-negara lain. Malaysia turut mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara demi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Prinsip penyelesaian masalah secara rundingan dalam penggubalan dasar luar Malaysia telah menjadikan negara kita sentiasa dihormati dan disegani oleh masyarakat antarabangsa. Diplomasi di antara Malaysia dengan negara-negara luar telah berjaya meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui kemasukan pelaburan asing dalam pelbagai bidang di negara ini.
Nilai murni yang saya perolehi melalui kajian ini ialah setiap warganegara Malaysia perlu memupuk semangat kerjasama dan saling bantu membantu demi menjaga keamanan dan kestabilan politik negara. Dasar luar yang mengutamakan prinsip-prinsip bertoleransi dengan semua negara telah menjadikan rakyat Malaysia mudah diterima oleh masyarakat antarabangsa. Rakyat Malaysia juga perlu menghormati prinsip dan kedaulatan negara-negara lain demi mengekalkan keharmonian hidup pada masa hadapan.
Rakyat Malaysia perlu menyokong dasar luar Malaysia yang dipersetujui oleh pemimpin negara ini agar kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Keperihatinan rakyat Malaysia terhadap isu-isu antarabangsa seperti perjuangan-perjuangan Pertubuhan Pembebasan Palestin, Kerajaan Campuran Demokratik Kampuchea dan pejuang-pejuang Mujahidin Afghanistan telah meningkatkan lagi imej negara di mata dunia. Rakyat Malaysia juga perlu berganding bahu untuk mempertahankan kedaulatan negara agar dasar luar Malaysia dihormati oleh masyarakat antarabangsa.
Harapan saya agar dasar luar Malaysia sentiasa diterima baik oleh negara-negara lain di dunia dan mendatangkan manfaat kepada rakyat negara ini dalam bidang ekonomi dan sosial. Melalui dasar berbaik-baik dengan semua negara di dunia, akan menjadikan negara kita terus aman dan berdaulat pada masa hadapan. Saya juga berharap Malaysia akan terus memainkan peranan penting dalam menyelesaikan isu antarabangsa melalui rundingan demi keamanan sejagat. Saya juga berharap Malaysia terus menyuarakan isu keamanan dunia melalui pertubuhan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), NAM dan OIC.
                                                                                                                        [ 5 markah ]


2 comments:

  1. Terima kasih untuk maklumat ini. sangat membantu untuk SPM 2016 ni ! saya minta izin untuk copy yaa

    ReplyDelete
  2. thanks a lot! really help me for spm.. wish me luck!

    ReplyDelete