PENAJA

Saturday, 29 September 2012

kadar pembayaran cukai dan pendapatan


Tahun taksiran 2010 dan 2011
Banjaran Pendapatan Bercukai
Pengiraan (RM)
Kadar %
Cukai(RM)
0-2500
2,500 pertama
0
0
2,501-5,000
2,500 berikutnya
1
25
5,001-10,000
5,000 pertama
5,000 berikutnya

3
25
150
10,001-20,000
10,000 pertama
10,000 berikutnya

3
175
300
20,001-35,000
20,000 pertama
15,000 berikutnya

7
475
1,050
35,001-50,000
35,000 pertama
15,000 berikunya

12
1,525
1,800
50,001-70,000
50,000 pertama
20,000 berikutnya

19
3,325
3,800
70,001-100,000
70,000 pertama
30,000 berikutnya

24
7,125
7,200
Lebih 100,000
100,000 pertama
Setiap ringgit berikutnya

26
14,325
..........Setiap warganegara bertanggungjawab menjelaskan cukai ke atas pendapatan yang diperolehinya di dalam atau luar Malaysia. Sumber pendapatan yang boleh dikenakan cukai pendapatan termasuklah pendapatan dan keuntungan daripada perdagangan, profesion dan perniagaan, gaji, ganjaran, pendapatan, dan keuntungan berasaskan gaji, dividen, faedah atau diskaun, sewa, royalti atau premium, pencen, anuiti atau bayaran berkala yang lain dan perolehan atau keuntungan yang berbentuk pendapatan yang tidak dinyatakan di atas. Pendapatan bercukai diperolehi setelah dikira segala kos dan perbelanjaan yang terlibat secara menyeluruh atau eksklusif dalam usaha untuk menghasilkan pendapatan berkenaan. Kadar cukai bergantung kepada status penduduk individu berkenaan yang ditentukan oleh jangka masa beliau tinggal di dalam negara ini (seperti yang dinyatakan dalam Akta Cukai Pendapatan 1967, di bawah Seksyen 7).

Individu bermastautin dikenakan cukai ke atas pendapatan bercukainya pada kadar bersenggat daripada 2% hingga 30% selepas ditolak pelepasan cukai.

Walau bagaimana pun, bagi individu dengan pendapatan bercukai kurang daripada RM2,500 dicukai pada kadar sifar. Pendapatan bercukai seseorang individu bermastautin diperolehi dengan memotong jumlah pendapatan beliau dengan jumlah pelepasan individu. Tanggungan cukai individu bermastautin dikurangkan dengan rebat. Hal-hal berkaitan cukai pendapatan di Malaysia adalah di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri(LHDN) Malaysia.


shinichipedia : so boleh kira sendiri berapa cukai yang anda perlu bayar...sape pendapatan 5k kebawah bayaran cukai menjadi 0%...

No comments:

Post a Comment